بسمه تعالی

 

ADSL ارتباطات داده ها و اینترنت پرسرعت (SLA) موافقت نامه سطح خدمات

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

 

به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه های ارتباطات داده ها و رعایت حقوق مشتریان و اصل مشتری مداری  توافق نامه سطح خدمات ارتباطات داده ها و اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری مطابق با ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات ارتباطات داده ها مصوب در جلسه شماره 177 مورخ 12/08/92 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به شرح زیر ارائه می گردد :

 

(SLA) 1- مشاهده فایل توافق نامه

 

2- جدول پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت مخابرات استان جهت سرویس اینترنت پر سرعت  ADSL2+

 

 

جدول پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت مخابرات استان جهت سرویس های اینترنت پر سرعت

نحوه اندازه گیری پارامتر

مقدارمجاز پارامتر در شبکه شرکت

شرح پارامتر

پارامتر

PLR Test

3 درصد

PLR:Packet Loss Ratio

میزان تلفات بسته ها :میانگین  گم شدن بسته های آی پی در طول شبکه خدمت دهنده

a

Latency Test

120 ms   

Latency

تاخیر :متوسط زمانی که طول می کشد تا یک بسته آی پی از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه انتهایی شبکه شرکت برسد

b

SLA

0.125

CIR:Commited Information Rate

پهنای باند تضمین شده : به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده  در دوره زمانی اطلاق می شود

c

SLA

48 ساعت

MTTR:Mean Time To Restore or Repair

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر : میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت

MTTR

SLA

98.0 درصد

Availability %

ضریب دسترسی : مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت

Availability

SLA

مطابق جداول 5و6

K

ضریب عدم دسترسی : جهت محاسبه جریمه ٬ ضریب عدم دسترسی محاسبه و از آنجا میزان جریمه بر حسب درصدی از تعرفه وبر اساس جداول 5و6 توافقنامه تعیین می شود . میزان جریمه از هزینه تعیین شده برای دوره زمانی کسر می شود .

K